Elektron sığorta müqaviləsi nədir?

“Elektron imza və elektron sənəd haqqında “ Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən elektron sığorta müqaviləsi sığortaçının elektron imzası ilə təsdiq edilən və texniki və proqram vasitələrinin köməyi ilə yaradılan, saxlanılan, emal edilən, ötürülən, qəbul edilən sığorta müqaviləsidir.

Elektron sığorta müqaviləsinin etibarlılığını necə yoxlamaq olar?

Elektron sığorta müqaviləsi qüvvəyə mindiyi an sığortalının mobil telefon nömrəsinə təsdiqedici məlumat göndərilir. Təsdiqləyici SMS məlumatlandırma yalnız Büronun 9707 qısa nömrəli SMS xidməti vasitəsi ilə aparılır. Sığortalılar sığorta müqaviləsinin bağlanılması zamanı mobil telefon nömrələrinin müqavilədə düzgün göstərilməsini sığortaçıdan tələb etməlidir. Büronun internet səhifəsindən http://services.isb.az elektron sığorta müqaviləsinin etibarlı olmasını yoxlamaq mümkündür. Sığortaçı sığorta müqavilələrinin elektron sənəd formasında bağlanmasını təşkil edərkən “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-1-ci maddəsində göstərilənləri təmin etməli, sığortalıya elektron müqaviləyə çıxış imkanı, həmçinin müqaviləyə baxmaq və çap etmək imkanı yaratmalıdır.

Avtomobili bir neçə sürücü idarə edirsə, onların - hər birinin ayrıca İcbari avtomobil sığortası şəhadətnaməsi olmalıdırmı?

Xeyr. İcbari avtomobil sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu - müddət ərzində sığortalıya aid edilən bütün hüquq və vəzifələr avtomobili istifadə edən digər sürücülərə də şamil edilir və hər bir sürücünün ayrıca İcbari avtomobil sığorta şəhadətnaməsinin olması tələb olunmur.

İcbari avtomobil sığortası ilə sığortalının öz avtomobilinə dəyən zərərə görə təminat verilirmi?

Xeyr, verilmir.

Zərər bir neçə üçüncü şəxsin avtomobilinə və ya əmlakına vurulduqda sığorta ödənişi məbləği necə hesablanır?

Bir sığorta hadisəsi nəticəsində bir neçə üçüncü şəxsin avtomobilinə və ya əmlakına zərər vurularsa və zərərçəkənlərin hər birinə münasibətdə ayrı-ayrılıqda hesablanan öhdəliyinin ümumi həcmi 5000 manatı aşarsa, hər bir zərərçəkənə verilən sığorta ödənişi ümumi sığorta məbləğinin (5000 manatın) ona dəymiş zərərə mütənasib hissəsində həyata keçirilir. Məsələn, yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 3 nəqliyyat vasitəsinə zərər vurulub. A nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərər 2000 manat, B 3000 manat, C 1550 manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Belə olan halda, sığorta məbləği hesablanmış ümumi zərər məbləğinə bölünür və alınan rəqəm hər bir nəqliyyat vasitəsi üzrə hesablanmış zərər məbləğinə vurulur. Yəni, 5000/6550=0.76A=2000*0.76 B=3000*0.76 C=1550*0.76 Deməli, A nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə 1520 manat, B-yə 2280 manat, C-yə 1178 manat sığorta ödənişi veriləcəkdir.

İcbari avtomobil sığortası mənəvi zərər görə təminat verirmi?

Xeyr, verilmir.

Bonus-malus sistemi nədir?

Bonus-malus sistemi-əvvəlki sığorta müqavilələri üzrə nəqliyyat vasitəsi sürücüsünün təqsiri üzündən baş verən sığorta hadisəsinin olub-olmamasından asılı olaraq, sığortalıya münasibətdə sığorta haqlarını artıran və ya azaldan əmsallar tətbiq edilməsini nəzərdə tutan güzəştlər və əlavələr sistemidir.

Sığortalının qəza törədib-törətməməsi icbari avtomobil sığortası üzrə sığorta haqqının məbləğinə təsir edirmi?

Bəli, təsir edir. Beləki, əvvəlki sığorta müqavilələri üzrə nəqliyyat vasitəsi sürücüsünün təqsiri üzündən baş verən sığorta hadisəsinin olub-olmamasından asılı olaraq, sığortalıya münasibətdə sığorta haqları arta və ya azala bilər.

İcbari avtomobil sığortası üzrə sığorta haqqı məbləği bütün sığortaçılarda eynidirmi?

Bəli, eynidir.

İcbari avtomobil sığortasının mövcudluğu nə ilə təsdiqlənir?

İcbari sığorta müqaviləsi bağlandıqdan sonra sığortaçı sığortalıya icbari sığorta şəhadətnaməsini təqdim edir ki, bu da müqavilənin bağlanma faktını təsdiq edir. Həmçinin, bununla bağlı Sizin mobil nömrənizə 9707 qısa nömrəsindən SMS gəlir.